Tidlig Innsats Early Years (TIEY)

TIEY

Hvorfor TIEY?

Elevene får tilpasset opplæring etter hvor de er i sin utvikling.

  • Alle får lik oppmerksomhet og mulighet for læring.
  • Alle får utfordringer.
  • Alle får bruke den tid de trenger.
  • De som trenger det får en NY START (individuelt kursprogram).

 

Elevene kommer til skolen med klare forventninger om at de skal lære. Ved å ta utgangspunkt i den enkelte elevs ferdigheter og legge opp undervisningen etter det, har vi større muligheter for at hver elev føler mestring og kan utvikle et godt selvbilde. Dette vet vi er avgjørende for hvordan elevene lykkes i skolen.

 

Lærerstyrt stasjon - selve nøkkelen i opplegget. Her foregår læring av nytt stoff. Elevene får tett oppfølging, og læreren har gode muligheter til å kartlegge elevenes ferdigheter. På de andre stasjonene jobber elevene selvstendig eller de får hjelp av hverandre. Her gis kun oppgaver elevenemestrer på egen hånd, og typisk stoff er hvor eleven trenger ytterligere trening og automatisering.