Hovedseksjon

Veileder for skolenærvær

Stafett

• Skolens rutiner
• Samarbeid skole og hjem
• Gyldig og ugyldig fravær
• Samarbeidsinstanser

Mål for arbeidet:

Eleven skal trives og være på skole i skoletiden

 

Skolens rutiner

  •  Kontaktlærer fører daglig fravær, trinnlærer fører fravær og melder til kontaktlærer. Når en elev nærmer seg bekymringsfullt fravær, meldes dette til sosiallærer.
  •  Elevfravær drøftes på skolens ukentlige sosialpedagogiske møter. Faste deltagere er skolens ledelse, helsesykepleier, miljøterapeut og sosiallærer.
  •  Ved bekymringsfullt fravær vil foresatte kontaktes.

Bekymringsfullt fravær defineres som

• 10 % fravær (gyldig eller ugyldig)
• 10 enkelttimer i en termin
• Gjentakende forsentkomming

  •  Kontaktlærer gjennomfører en elevsamtale for å avdekke hva som kan ligge bak et bekymringsfullt fravær.
  •  Om eleven har bekymringsfullt fravær, kontakter kontaktlærer foresatte for en samtale. Sosiallærer og/eller ledelsen kan bistå.
  • Ved behov for videre oppfølging, kaller sosiallærer inn til et samarbeidsmøte. Det kan være behov for et samarbeidsmøte uavhengig av årsak, for å sikre eleven en god overgang til skolehverdagen. Her drøftes mulige tiltak og tilpasninger for å øke motivasjon og trivsel på skolen.

 

Samarbeid skole og hjem

Foresatte melder fravær til kontaktlærer første fraværsdag. Meld fravær helst på skolemelding før kl 08.00. Om skolen ikke har fått melding fra foresatte vil kontaktlærer ta kontakt med foresatte samme dag for å avklare årsaken til fraværet.

Skolen er avhengig av informasjon fra foresatte for å ivareta eleven best mulig. Er det forhold som gjør det vanskelig for eleven å komme på skolen må vi få beskjed. Ta kontakt med kontaktlærer, sosiallærer eller skolens ledelse.

 

Gyldig/dokumentert fravær

Gyldig/dokumentert fravær er
• fravær i henhold til permisjon gitt av skolen
• fravær av helsemessige grunner, der foreldrene har meldt fra til skolen
• fravær der eleven har legeerklæring

Ugyldig/udokumentert fravær er
• fravær skolen ikke har innvilget permisjon til
• fravær som ikke skyldes helsemessige årsaker som foreldrene har meldt fra til skolen om
Tradisjonelt sett har man tenkt at det mest bekymringsfulle fraværet er det ugyldige, men i de senere år har forskning satt søkelys på at fraværet får Iike alvorlige konsekvenser uavhengig av om det er gyldig eller ugyldig. Det er derfor viktig at vi gir alle elever Iike tidlig og god hjelp ved bekymringsfullt fravær.

 

Samarbeidsinstanser

Om de tiltakene skolen iverksetter ikke gir tilstrekkelig støtte for å redusere fraværet, vil skolen kontakte, eller henvise til andre samarbeidsinstanser. Det kan være:

• Skolehelsetjenesten
• Oslohjelpa (tidligere Fagsenteret)
• Barnevernstjenesten
• BUP (Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk)
• Rask psykisk helsehjelp