Hovedseksjon

Strategisk plan

Tveita skole arbeider systematisk, helhetlig og kontinuerlig for at alle elever skal oppleve et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø med høy faglig standard. Elevene skal erfare at de tilhører en skole hvor undervisning og arbeid med sosial kompetanse er enhetlig og holder høy kvalitet. De skal oppleve motivasjon, læring og trivsel gjennom hele skoledagen og på AKS. Dette er viktig for å nå byrådets hovedmål om at flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring. 

Tveita skole arbeider hver dag for at skolen skal være et godt sted å være og et godt sted å lære. Vi hilser på elevene hver morgen, og legger opp til friminutt med mange voksne ute, som både deltar i og observerer leken. Elevene våre skal møte voksne som er opptatt av å hjelpe og støtte, og som har kompetanse i å samtale med dem, også om de vanskelige temaene. Skolen jobber med «Mitt Valg», som er et internasjonalt Lions Quest-program, for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosiale og emosjonelle ferdigheter.  Prosjektet «Sosialagentene» ble sommeren 2023 tatt inn i skolens vanlige drift. Sosialagenten på skolen gjennomfører kurs i sosial kompetanse rettet mot 5. og 6. trinn. I tillegg driver han oppsøkende arbeid, rettet mot alle skolens elever, i alle friminutt. 

Elevundersøkelsen viser at elevene våre trives godt på skolen og har gode venner. Den forteller også at vi ikke har nådd målet om 0% mobbing og at alle skal føle seg trygge på skolen. Nyere mobbeforskning viser behovet for et skifte fra en individfokusert tilnærming til mer fellesskapsorientering gjennom en fellesskapende didaktikk. Sosial læring skjer både i undervisningen og i alle andre aktiviteter i skolens regi. Faglig læring kan ikke isoleres fra sosial læring. Fra Tveita skole deltar en ressursgruppe, bestående av sosiallærer og representanter fra ledelsen og lærerne, i «Nettverk for fellesskapende didaktikk». Dette nettverket er for skoler som ønsker å jobbe med fellesskapende didaktikk som inngang til et trygt og godt skolemiljø. I løpet av 2024 skal alle klasserom på Tveita skole bære tydelig preg av fellesskapende undervisning. 

Å lytte til elevstemmen er viktig. Elevene skal være aktive i sin læringsprosess, og de er involverte i planlegging og gjennomføring av læringsarbeidet. I skolens elevråd har vi fokus på at elevenes stemme skal lyttes til og gis en reell mulighet for medvirkning. Tilbakemeldinger fra elevrådet er at elevene ønsker flere aktiviteter på tvers av trinn. Høsten 2023 arrangerte representanter fra elevrådet, sammen med miljøteamet, en fotballturnering for hele skolen. Dette var en stor suksess, og i 2024 vil det derfor arrangeres flere temadager for alle elevene. Et annet tema som har vært oppe i elevrådet er språkbruk. 16. september 2023 gikk startskuddet for Tveita skoles språkkampanje «Vær snill eller ti still» med kick-off i skolegården for alle elever og ansatte. Målet med kampanjen er å få til en positiv endring ved å fokusere på holdninger og å bevisstgjøre elevene på eget språkbruk på skolen, fritid og på nett. Temaet tas opp ukentlig i klassens time i alle klasser. Foresatte, Tveita-klubben og andre samarbeidspartnere er involvert i arbeidet og elevrådet har høsten 2023 delt ut «ukas oppdrag» til klassene. Dette arbeidet har hatt effekt, men vi er ikke helt i mål og videreføres derfor i 2024.  

Lesing og regning vil være viktige satsningsområder i 2024. Plangruppa har utviklet en lokal helhetlig vurderingsplan for 1. – 7. trinn som inneholder stopp-punkter for læring på alle trinn, og som gir lærerne informasjon om hvordan de skal planlegge videre undervisning for et best mulig læringsutbytte for trinnet, klassen og den enkelte elev. Målet er å ha færre elever på det laveste nivået og flere på det høyeste nivået på nasjonale prøver. 

Lesing er noe av det viktigste vi gjør i livet. Lesing er viktig for utdanningen vår, for folkeopplysning og for deltakelse i demokratiet. Og ikke minst – bøkene tar oss til nye verdener og gir oss nytt blikk på oss selv og samfunnet. Derfor ønsker vi på Tveita skole å vekke leselyst og bygge god lesekultur med plass til alle. Alle lærere på Tveita skole, uansett fag eller trinn, har ansvar for elevenes leseutvikling. Vi jobber med kvalitet i lesing, blant annet ved å fokusere på lesestrategier og ved å gi leseoppdrag i alle fag. Med satsingen "Hele Osloskolen leser" ønsker vi å øke elevenes leselyst gjennom gode møter med litteratur. Satsingen sparkes i gang fra uke 7 og vi vil sette av god tid til høytlesing og andre leseaktiviteter denne uka. AKS deltar i tillegg på prosjektet "Leselyst", i regi av UDA, som har som mål å øke elevenes leselyst. 

For å sende gode lesere til ungdomsskolen, og for å forberede elevene på hva som venter etter barneskolen, har vi etablert et tettere samarbeid med Haugerud ungdomsskole. I januar 2024 vil 7. trinn få besøk av en lærer og to elever fra Haugerud ungdomsskole. Disse vil informere om hva som forventes av elevene, faglig og sosialt når de starter på ungdomsskolen, samt gi gode tips om hvordan det er lurt å jobbe det siste semesteret på Tveita skole.

Skolen jobber etter dynamiske periodeplaner med klare kompetansemål fra lærerplanen (LK20). Vi har fokus på kjerneelementene, som gir tydelig retning i fagene og som er det viktigste om mest sentrale som elevene skal lære. Målet er at elevene ikke bare skal lære fakta og teorier, men gradvis utvikle forståelse av idéer og begreper som er nødvendige for å kunne bruke faget både i skolen og i framtiden. Kjerneelementene viser innholdet elevene skal ha kompetanse i, og kompetansemålene indikerer i hvilken grad eleven mestrer dette. Dette er et kontinuerlig arbeid, som vi fortsetter med. 

I tråd med byrådets føringer og LK20 har vi et økt fokus på tidlig innsats. I  AKS settes det av tid til planlegging og evaluering av læringsstøttende aktiviteter, blant annet av Stenbråtenmetoden (leseopplæring) og Mitt Valg (sosial kompetanse). Skolens periodeplaner blir utgangspunkt for planlegging av ukentlige aktiviteter i AKS for å bygge oppunder det som jobbes med i skolen. Fra høsten 2024 vil det timeplanfestes samarbeidstid for lærere og AKS-ansatte for å sikre god informasjonsflyt og tettere samarbeid mellom skole og AKS.

Alle elevene på Tveita skole har pc 1:1. Skoleåret 2023/2024 deltar vi i ordningen med fleksibel tilgang til digitale læremidler. På skolen møter elevene tilpassede, varierte oppgaver og arbeidsmetoder, både digitalt og i fysiske lærebøker. Vi vurderer fortløpende hvilke fysiske læreverk som kjøpes inn. Skolen er under rehabilitering, men i mai 2024 vil den stå ferdig. Før sommeren vil alle klasser flytte inn i skolebygningen, og paviljongen fjernes. Matsalen vil gjøres om til et kombirom, både til samlingssal og aktivitetssal. Tanken er å avlaste gymsalen på Hellerud videregående skole, og at de yngste elevene og AKS vil benytte rommet til kroppsøving og fysisk aktivitet. Musikkrom og naturfagsrom vil stå klare til bruk høsten 2024. Også tilbudet Chiller’n flyttes tilbake i skolebygningen, etter å ha vært i lokalene til Tveita-klubben høsten 2023, grunnet rehabiliteringen. Skolens miljøteam samarbeider tett med sosialagenten og Tveita-klubben om tilbudet på Chiller’n og om merskoletilbudet/ ferietilbudet for 5.-7. trinn. Vi ser at dette samarbeidet er viktig for å styrke elevenes sosiale kompetanse, og vil derfor videreføres. 

Innsatsteamet på Tveita har representanter fra skolen, Oslohjelpa, BUP, Sosialagentene, barnevernstjenesten, fritidsklubb og skolehelsetjenesten. Sammen deler vi kunnskap og kloke tanker i månedlige møter for å hjelpe våre elever på best mulig måte. Medlemmer av teamet vil delta på vårens foreldremøte på 4. trinn og på foreldremøtet for høstens skolestartere for å informere om tilbudet. Oslohjelpa inviterte høsten 2023 til to foreldreveiledningskvelder på skolen. Temaene var «Hvordan styrke og støtte forholdet mellom deg og barnet ditt med utgangspunkt i Trygghetssirkelen» og «Hvordan øke samarbeidet i familien med utgangspunkt i foreldreverktøy». Begge kvelder hadde mange deltakere, og tilbakemeldinger viser at foresatte ønsker flere slike tilbud. Skolens helsesykepleier tilbyr derfor ICDP (international child development programmes)-kurs for foresatte med oppstart januar 2024. I samtalegruppene vil foreldre kunne dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer rundt forholdet mellom barn og foreldre.