Strategisk plan

Tveita skole arbeider systematisk, helhetlig og kontinuerlig for at alle elever skal oppleve et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø med høy faglig standard. Elevene skal erfare at de tilhører en skole hvor undervisning og arbeid med sosial kompetanse er enhetlig og holder en høy kvalitet. De skal oppleve motivasjon, læring og trivsel, gjennom hele skoledagen og på AKS. Dette er viktig for å nå byrådets hovedmål om at flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring.

 

Elevene på Tveita skole skal møte voksne som er opptatt av å hjelpe og støtte, og som har kompetanse i å samtale med dem, også om de vanskelige temaene. Ansatte på skole og AKS har fått opplæring gjennom samtaletreningsspillet "Snakke sammen", utviklet av RVTS. Vi vil jobbe videre med å styrke denne kompetansen hos alle voksne på skolen. Vi er en "Mitt Valg-skole" som har fokus på elevens sosiale utvikling i fellesskapet. Hver uke, i klassens time, gjennomgås temaer fra Mitt Valg i alle klasser. Skolen er delaktig i prosjektet "Sosialagentene", i samarbeid med naboskolene og bydel Alna. Sosialagentene er miljøarbeidere som jobber på skolene. De gjennomfører kurs i sosial kompetanse på 5. og 6. trinn, driver oppsøkende arbeid i friminutt og etter skoletid for å sikre gode overganger til fritidstilbud. Vi ser at dette og arbeidet med Mitt valg øker elevenes sosiale kompetanse, og vil derfor videreføres.

 

Vi er i prosess med å opprette et tverrfaglig team bestående av representanter fra skolen, Oslohjelpa, Sosialagentene, barnevernstjenesten, fritidsklubb og skolehelsetjenesten. Sammen vil vi dele kunnskap og kloke tanker i månedlige møter for å hjelpe våre elever på best mulig måte. I skolens ukentlige sos.ped møter, der ledelsen, sosiallærer, miljølærer og helsesykepleier samles, vil nærværsarbeid stå sentralt. Vi vil utarbeide en nærværsplan.

 

Tveita skole arbeider hver dag for at skolen skal være et godt sted å være og et godt sted å lære. Vi hilser på elevene hver morgen, og legger opp til friminutt med mange voksne ute, som både deltar i og observerer leken. Vi vil supplere utstyrskassen hver klasse har fått av Lions. Vi har også etablert og vil videreutvikle et populært etterskole-tilbud for 5. – 7. klasse på skolen, kalt Kjeller'n. Her kan elevene henge sammen etter skolen sammen med trygge voksne fra skole, fritidsklubb og Sosialagent.

 

Elevundersøkelsen viser at elevene våre trives godt på skolen og har gode venner. Å lytte til elevstemmen er viktig. Inneværende år skal vi i enda større grad løfte frem elevstemmen. Elevene skal være aktive i sin læringsprosess. Det krever blant annet at elevene blir involvert i planlegging og gjennomføring av vurderingsarbeidet. Også i skolens elevråd vil vi ha fokus på at elevenes stemme lyttes til og gis en reell mulighet for medvirkning.

 

En ny læreplan (LK20) ble innført i 2020. Skolen har siden høsten 2019 jobbet med LK20, og skolens tiltak og satsingsområder i strategisk plan er koblet opp mot de nye planene. Vi har fordelt alle læringsmålene i alle fag på trinn, og vil fortsette arbeidet med periodeplaner for å sikre at alle kompetansemål blir ivaretatt. Målet er at elevene ser sammenheng mellom fagene og relevans til samfunnet. Dette er et kontinuerlig arbeid, som vi vil fortsette med de nærmeste årene. Ledelsen vil følge opp lærernes læring, og profesjonsfelleskapet i ukentlige møter. Høsten 2021 planlegger vi for utvidet samarbeidstid mellom lærerne og mellom ledelsen og lærerne.

 

I strategisk plan 2021 er det lesing og regning som er viktigst. Vi ser at vi bør få færre elever på det laveste nivået, og flere på det høyeste nivået på nasjonale prøver. Dette vil vi blant annet gjøre gjennom en revitalisering av skolens leseplan, og kompetanseheving blant de ansatte i Stenbråtenmetoden og resiprok lesing. Vi ha lese- og regnekurs for elevene og sørge for lesing og regning i alle fag, både i grupper og hel klasse. Skolen har anskaffet utstyrskasser til regning, og disse skal implementeres i undervisningen. Det vil også gjøres innkjøp av nytt matematikkverk til alle elevene, tilpasset fagfornyelsen høsten 2021. I tråd med byrådets føringer og LK 20 vil vi ha et økt fokus på tidligere innsats. Det vil arbeides intensivt og systematisk med språk og begynneropplæringen i lesing, skriving og regning både på skole og i AKS.

 

På Tveita skole skal elevene møte allsidige læringsarenaer, deriblant på det nye biblioteket som står ferdig våren 2021. Ressursen til bibliotek økes, slik at det er bemannet i større grad enn tidligere. Videre skal elevene møte tilpassede og varierte oppgaver, og arbeidsmetoder. Elever som trenger ekstra støtte eller tilrettelegging vil få dette på en måte som i størst mulig grad inkluderer dem i fellesskapet. Fra høsten 2021 vil elevene på 3.-7. trinn ha pc 1:1. De yngste elevene vil trene digitale ferdigheter i ukentlig stasjonsarbeid. Vi har organisert timeplanene slik at det legges til rette for mye tverrfaglig undervisning. Gjennom skoleåret vil det være tverrfaglige tema som er felles for skole og AKS. I henhold til LK20 jobber vi tematisk og tverrfaglig for å sikre dybdelæring.