Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Hva er et skolemiljøutvalg?

 

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

 

Veileder til skolemiljøutvalget:

https://www.udir.no/globalassets/upload/laringsmiljo/brosjyrer/veileder_skolemiljoutvalg_bm_2014.pdf