Ordensregler

Våre regler er i samsvar med Osloskolens felles regler for orden og oppførsel.  -  Her er de viktigste:

 

§ 4 Regler for orden  -  elevene skal:

 • møte presis                                                                                              
 • møte forberedt til undervisningen
 • ha med nødvendig utstyr, bøker m.m.                         
 • gjøre skolearbeid og lekser til rett tid
 • holde orden                                                                                  

 

§ 5 Regler for oppførsel  -  elevene skal:

 • vise alminnelig god oppførsel                                           
 • rette seg etter instrukser fra skolens ansatte     
 • være redelig                                                                             
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • bidra til et godt læringsmiljø                                              
 • følge skolens regler for bruk av materiell og utstyr
 • behandle medelever, ansatte og andre med respekt           

 

Det er ikke tillat å:

 • utebli fra undervisningen annet enn ved godkjent fravær som f.eks. sykdom og permisjoner
 • gjentatte ganger komme for sent til undervisningen
 • forstyrre undervisningen (gjelder både i klasserom, gymsal og andre rom samt på turer og utflukter)
 • diskriminere andre ut fra bl.a. kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet, religion, livssyn eller seksuell orientering
 • utøve krenkende oppførsel eller språkbruk               
 • utøve eller true med fysisk vold
 • stjele                                                                                           
 • fuske
 • ha med eller bruke alkohol eller narkotika                  
 • bruke tobakk eller snus
 • bruke heldekkende ansiktsplagg
 • ha med eller bruke farlige gjenstander eller gjenstander som ikke er tillatt

 

§ 6 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

 • tilsnakk, muntlig eller skriftlig advarsel
 • pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for,

       eller for å ta igjen arbeid eller tid som eleven har spilt (de foresatte vil bli varslet på forhånd)

 • utestenging fra arrangementer eller turer
 • bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen (Opplæringsloven §2-10 og §3-8)

 Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

 

I særskilte tilfeller må en ansatt kunne ta elever fysisk ut av f.eks. en konfliktsituasjon når situasjonen kan medføre fare for eleven selv eller for andre, eller når det er fare for skade på eiendom eller eiendeler.

 

§ 7 Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet.

 

§ 8 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og eller elevens foreldre/foresatte bli

erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell, bøker m.m.

 

§ 9 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner

 • Skolen må sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.
 • Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
 • Avgjørelsen skal begrunnes.
 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet, skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre sanksjoner eller hjelpetiltak.

I alvorlige saker skal foresatte kontaktes så langt det er mulig. Foreldre til elever på 1. – 7. trinn skal varsles 

før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.

 

Gjelder for skoleåret 2016/17  -   Vedtatt av driftsstyret ved Tveita skole.